Saturday, 21 December 2013

SE: Förbättra din tyska gratis – t.o.m. i Schweiz!

Ittinger - mitt schweiziska favoritöl, som jag alltid dricker under tysk konversation på Brasserie Federal

Vi närmar oss årets slut och ett av de områden som jag bör summera upp är hur jag har gått tillväga för att förbättra min tyska. Även om jag inte har gjort några prov, vet jag att jag har lyckats och att förändringen är som störst inom det område där jag tidigare var svagast, d.v.s. muntlig konversation. Att en agent på ett internationell rekryteringsfirma för någon vecka sedan bedömde mig som flytande efter att ha intervjuat mig på tyska, har ytterligare stärkt mitt självförtroende.

Alla er som bor i Schweiz och vill arbeta med tyskan, men samtidigt hålla nere kostnaderna, rekommenderar jag att genast kolla upp följande två möjligheter:

Den första är språkutbyte i par där du t.ex. under en halvtimme hjälper någon med ditt modersmål och den andra personen sedan stöttar dig på samma sätt. Under hela senhösten har jag haft tre aktiva partners och det har lärt mig enormt mycket. På sistone accepterar jag bara dem som har en hög nivå på sin svenska för då blir det kulturella utbytet så mycket större. Å en sidan så jobbar jag med min tyska inte bara under ”min” halvtimme, utan också när jag aktivt lyssnar på och hjälper mina vänner med deras svårigheter på svenska. Å den andra sidan krävs det ett visst ordförråd för att konversationen ska bli intressant på riktigt – vilket i sin tur är en förutsättning om man vill stärka relationen i sig och samtidigt motivationen att lära sig ännu mer. Jag har hittat mina kontakter genom Sprach-Tandem.ch - ett i högsta grad aktivt nätforum. Det må låta konstigt men Zürich är fullt av infödda tysktalare som vill lära sig svenska!

Den andra möjligheten är konversationsgrupperna inom nätverk som Internations och MeetUp. Här har jag gång på gång fascinerats över hur givande och kul samtal man kan ha även när det inte finns en enda infödd tysktalande i en grupp. Eftersom alla befinner sig i samma situation möts man av förståelse och tålamod och det lockar åtminstone mig att försöka mig på mer komplicerade meningar, än dem jag använder när jag först och främst vill verka smart. MeetUp har fördelen att det är gratis vilket gör att många ungdomar söker sig dit. Min favorit är dock Internations för där är är konversationsaktiviteterna bara en del av ett mycket mer omfattande nätverkande, både på nätsidan och genom evenemang som lockar en bredare publik. Man måste visserligen betala en medlemsavgift men den tjänar man snabbt in om man går på några av nätverkets välbesökta fester.

Nästa år kommer jag att ha mindre tid för språkstudier men jag har ändå avsikten att fortsätta med både språktandem och konversationsgrupper - några få men väl investerade timmar per vecka.

- - -
Uppdatering 3/3 2014: Den engelska versionen av den här posten har anpassats till min nuvarande tillvaro, d.v.s. en vardag där jag har intensiv daglig kontakt med det tyska språket (såväl hög- som schweizertyska) men i gengäld lite för lite fritid... ;)

- - -
English version 

Friday, 13 December 2013

DE: Ein Schwedischer Lucia-Umzug in Zürich
Sankta Lucia muss das einzigartig Schwedischste und schönste Element der Advents-und Weihnachtsfeiers meiner Heimat sein. Und wenn man bedenkt, wie dunkel es im Dezember in Skandinavien ist, kann man einfach verstehen, warum unsere Vorfahren das Bedürfnis verspürten, das Licht zu begrüssen. Fast gensauso leicht ist es zu verstehen, warum später das Christentum gegen die Tradition nicht protestierte, sondern sie lediglich an ihren Feierkalender angepasste und integrierte. Dass das protestantische Schweden dadurch das Land geworden ist, wo man die katholische Heilige Lucia von Syrakus am stärksten ehrt, lässt sich nur durch die Launen der Geschichte erklären.

Nein, dann bin ich viel mehr überrascht darüber, dass es uns, den Zürcher Schweden, am vorigen Sonntag gelang, die Sankt Peterskirche für den Weihnachtsgottendienst zu füllen. Zwar ist der Priester dafür bekannt, dass er sehr gut ist, aber seien wir ehrlich - es muss der Lucia-Umzug des skandinavischen Chor, Nota Bene, gewesen sein, der die Veranstaltung so populär machte. Kann es einen einzigen Schweden geben, der Lucia nicht mag?

Meine Frau und unser älterer Sohn waren an diesem Tag sehr aktiv und dies als Teilnehmer des Umzuges. Mein eigener Beitrag sollte eigentlich gewesen sein, unseren jüngeren Sohn zu rügen, weil dieser sich weigerte mitzumachen. Aber es ist fast Weihnachten und dann soll man ja nett sein, so ich habe darauf beschränkt, ruhig neben ihn im Publikum zu sitzen. ;)- - -
English version

Wednesday, 11 December 2013

DE: Schweizer Samichlaus, Schmutzli und Grittibänz


Am vergangenen Freitag, den 6. Dezember, sollte ich über Samichlaus geschrieben haben, d.h. über die Schweizer Version der Feierlichkeiten für den generösen Heiligen Nikolaus. Ich sollte beschrieben haben, wie er den guten Kindern Nüsse, Mandarinen, Lebkuchen und Schokolade bringt, während sein Genosse Schmutzli den Bösen in seinen Sack zu stecken droht.

Dies war aber jetzt nicht der Fall, obwohl ich ständig unsere als Familie Mustereinwanderer zu präsentieren versuche. Doch, wir assen mindestens ein paar Grittibänz – diese Figuren aus gesüsstem Hefeteig die anderswo Stutenkerle heissen. Damit möchte ich gerne beweisen, dass wir dieser Tradition nicht irgendwie grundsätzlich widersprechen. Uns fehlte nur im Moment die Zeit über alle ihre Besonderheiten zu lernen. Aber das ist vielleicht genauso schlimm... ;)

- - -
English version
Svensk version

Tuesday, 10 December 2013

EN: A Swedish Lucia Procession in Zurich
The feast day dedicated to Saint Lucy is probably the most uniquely Swedish and certainly the most beautiful element of my native country's Advent and Christmas celebrations. And if you consider how dark December is in Scandinavia, it is easy to understand why our ancestors felt a need to welcome the light. It is almost as easy to understand why, subsequently, Christianity did not protest against the tradition, but simply adapted and incorporated it into its festive calendar. That Protestant Sweden through this became the country which most actively honours the Catholic Saint Lucia of Syracuse must be a good example of the whims of history.

No, then I am much more surprised that we Swedes in Zurich managed to fill up the Saint Peter's Church for the Christmas Service last Sunday. True, the priest is known to be good but let us be honest - it must have been the Lucia procession by the Scandinavian choir, Nota Bene, which made the event so popular. Can there be one single Swede who does not love Lucia?

My wife and our oldest son were closely involved in the activities, as singing members of the procession. My own contribution should have been to tell our youngest son off properly, because he refused to participate. But it is soon Christmas and then you of course have to be nice, so I limited my efforts to keeping him company in the audience. ;)- - -
Deutsche Version (kommt bald)

EN: Samichlaus, Schmutzli and Grittibänz


Last Friday, December 6, I should have written about Samichlaus – the Swiss version of the celebrations of open-handed Saint Nicholas. I should have described how he brings nuts, mandarines, gingerbread (Lebkuchen) and chocolate to good children, while his brother in arms Schmutzli threatens to put the evil ones in his sack.

But this is not what happened, although I constantly try to present us as a family of exemplary immigrants. Well, we have at least eaten a few Grittibänz – figures made of sweat dough, baked and sold for this day. So I hereby want to declare that we are not principally opposed to the tradition. We only lacked the time to learn about its intricacies right now. But that is perhaps just as bad... ;)

- - -
Deutsche Version
Svensk version

SE: Svenskt Luciatåg i Zürich
Sankta Lucia är nog det mest unikt svenska och samtidigt vackraste inslaget i mitt hemlands firande av advent och jul. Och med tanke på hur mörkt det är i Norden i december är det lätt att förstå att våra förfäder kände ett behov av att välkomna ljuset. Nästan lika lätt är det att förstå att kristendomen sedermera inte motarbetade traditionen, utan helt enkelt anpassade och inkorporerade den i sin högtidskalender. Att protestantiska Sverige därigenom har blivit det land som starkast hyllar det katolska helgonet Lucia från Syrakusa är väl att se som en av historiens nycker.

Nej, då är jag mycket mer förvånad över att vi svenskar i Zürich lyckades fylla Sankt Peterskyrkan under julgudstjänsten i söndags. Prästen är visserligen känd för att vara bra men låt oss vara ärliga – det måste ha varit den skandinaviska körens, Nota Bene, luciatåg som gjorde evenemanget så populärt. Kan det finnas en enda svensk som inte älskar Lucia?

Min fru och vår äldste son var i högsta grad delaktiga i aktiviteterna för de var med och sjöng. Mitt eget bidrag borde ha varit att läxa upp vår yngste son för att han vägrade att delta. Men det är snart jul och då ska man ju vara snäll, så jag begränsade min insats till att hålla honom sällskap i publiken. ;)


- - -
English version  
Deutsche Version

Monday, 9 December 2013

SE: Sankt Nikolaus, Schmutzli och Grittibänz


I fredags, den 6:e december, borde jag har skrivit om Samichlaus – schweizarnas variant av firandet av det givmilde helgonet Sankt Nikolaus. Jag borde ha skildrat hur han delar ut nötter, mandariner, pepparkakor (Lebkuchen) och choklad till snälla barn, allt medan hans kompanjon Schmutzli hotar att stoppa de elaka i sin säck.

Men nu blev det inte så, trots att jag ständigt försöker att få min familj som mönsterinvandrare. Nåväl, vi har i alla fall ätit en del Grittibänz – de sötbrödsgubbar som hör dagen till. Därmed vill jag meddela att vi alltså inte är principiella motståndare till den här traditionen. Vi saknade bara tid för att sätta oss in i den just nu. Men det kanske är lika illa det... ;)

- - -
English version
Deutsche Version 

Thursday, 5 December 2013

DE: Schwedische Unterstützung für den Engemer Weihnachtsmarkt

Susch no öppis? = Suchst du noch etwas?

Wie ich euch schon erwähnt habe, bin ich dem Quartiertreff Enge beigetreten nicht nur um unsere Nachbarn kennenzulernen, sondern auch um Schweizer Traditionen zusammen mit den Einheimischen zu erleben. Ein brillantes Beispiel dafür war der Engemer Weihnachtsmarkt am letzten Sonntag.

Der ”konkurrierende” Weihnachtsmarkt, der am gleichen Tag in Wollishofen – das Stadtteil, das direkt südlich von uns liegt – veranstaltet wird, zieht offenbar weit mehr Besucher an. Unserer hier in Enge ist weder der größte noch der renommierteste in Zürich. Na und? Er ist unser! Es ist hier, und nur hier, wo es möglich ist zufällig die Klassenkameraden unserer Kinder und ihre Familien zu treffen oder sogar die Leute, die in den Ständen stehen, zu erkennen.

Die Sonne schien und es gab kaum Schnee auf dem Grund, aber die Atmosphäre war immer noch perfekt für den ersten Advent. In aller Ehrlichkeit würde ich sowohl Glühwein und heisse Marroni (geröstete Esskastanien) gekauft haben auch wenn die Temperatur fünf Grad höher wäre – sie gehören einfach zu der Jahreszeit!

Ein grosser Teil der Gewinn, die auf dem Engemer Weihnachtsmarkt verdient wird, geht an lokale Nichtregierungsorganisationen; in diesem Jahr an die Brunau-Stiftung, wo man arbeitet um Menschen mit verschiedenen Arten von Schwierigkeiten auf den normalen Arbeitsmarkt zurückzubringen. Es was also dieser edle Zweck, den meine Frau unterstützte, wenn sie einen grossen schönen Weihnachtskranz kaufte. 

Meinerseits trug ich noch einmal vor allem durch körperliche Arbeit bei. Am Engemer Weihnachtsmarkt haben wir nur etwa zwanzig Ständen, aber auch diese müssen trotzdem zuerst aufgebaut werden, um dann wieder abgebaut. Doch, diese Aufgabe dauert ein paar Stunden, aber was bin ich nicht bereit zu tun, um Schwyzerdütsch auf natürliche Weise zu lernen? ;)


- - -

Wednesday, 4 December 2013

EN: Swiss Christmas Market in Zurich-Enge

Susch no öppis? = Looking for anything else?

As I have already told you, I have joined our neighborhood association Quartiertreff Enge to learn to know our neighbours but also to experience Swiss traditions together with locals.

A brilliant example of this was Engemer Weihnachtsmarkt last Sunday. The competing Christmas market which, on the same day, takes place in Wollishofen – our neighbour district to the South - apparently attracts far more visitors. Ours here in Enge is neither the largest nor the most prestigious in Zurich, but so what? - It is ours! It is here and only here where we can coincidentally run into our children's classmates and their families or even recognize some of the people working in the stalls .

The sun was shining and there was hardly any snow on the ground but the atmosphere was still perfect for an Advent Sunday. In all honesty, I would have bought both mulled wine (Glühwein) and roasted chestnuts (heisse Marroni in Swiss German) even if the temperature had been five degrees higher – it is simply that time of the year!

A big share the profit gained at the Enge Christmas market is sent to local non-profit organizations, this year the Brunau-Stiftung - a foundation helping people with different kinds of difficulties to enter the ordinary labour market. So it was this noble cause my wife supported when she bought a large, beautiful candle wreath.

For my part, I again primarily contributed through physical work. At the Enge Christmas market we only have around twenty stalls, but they still need to be first erected and then dismantled. True, this task takes a few hours, but what am I not prepared to do to learn Swiss German in a natural way? ;)


- - -

Monday, 2 December 2013

SE: Schweizisk julmarknad i Zürich-Enge

Susch no öppis? = Söker du något mer?

Som jag redan har berättat engagerar jag mig inom vår kvartersförening Quartiertreff Enge både för att lära känna våra grannar och för att få uppleva schweiziska traditioner tillsammans med lokalbefolkningen.

Ett strålande exempel på detta var Engemer Weihnachtsmarkt i nu i söndags. Den konkurrerande julmarknad som samma dag organiseras i Wollishofen - stadsdelen direkt söder om oss - lockar tydligen till sig långt fler besökare. Vår här i Enge är varken den största eller mest anrika i Zürich, men vad gör det: den är ju vår! Det är bara här som vi spontant kan stöta på barnens klasskamrater och deras familjer eller till och med känna igen vissa av dem som står i stånden.

Solen sken och det låg knappt någon snö på marken men stämningen var ändå passande för en första advent. I ärlighetens namn skulle jag dock ha köpt både Glühwein och grillade kastanjer (heisse Marroni på schweizertyska) även om temperaturen hade legat fem grader högre – det hör ju liksom till!

En stor del av vinsten från julmarknaden i Enge går till lokala ideélla föreningar, i år Brunau-Stiftung - en stiftelse som hjälper folk med svårigheter av olika slag att komma tillbaka in på arbetsmarknaden. Det var alltså detta ädla syfte som min fru stöttade genom att köpa en stor, vacker ljuskrans.

Själv bidrog jag återigen främst genom fysiskt arbete. På julmarknaden i Enge har vi bara ett tjugotal stånd, men även dessa ska ju först sättas upp och sedan åter nedmonteras. Visst, det tar några timmar, men vad är jag inte beredd att göra för att få lära mig schweizertyska på ett naturligt sätt? ;)


- - -