Wednesday, 27 January 2016

EN: Learn German Definite Articles

der Löffel, die Gabel und das Messer

In his essay "The Awful German language" Mark Twain wrote that in German “Every noun has a gender, and there is no sense or system in distribution; so the gender of each must be learned separately and by heart. There is no other way. " I agree fully. In case you want to learn German properly, there is only one solution: to learn the definite article der, die, or das together with each new noun.

Let us now focus on the positive side: there are quite a number of endings which almost exclusively indicate a certain gender. To learn these are and which gender they have, you can take the help of the following nonsense words:

  • Der Iglingorismus 
  • Die Heitungkeiteischafttiontätik 
  • Das Tumchenmamentumlein 

As you already might understand they remind us that the endings –ig, -ling, -or och –smus är maskulina: der Käfig (the cage), der Erdling (the earthling), der Äquator (the equator) och der Liberalismus (the liberalism) indicate that a word is masculine.

The endings –heit, -ung, -keit, -schaft, -tion, -tät och –ik hör suggest that the word is feminine: die Freiheit (the freedom), die Bildung (the education/the forming), die Geschwindigkeit (the speed), die Eigenschaft (the feature/property), die Kommunikation (the communication), die Universtät (the university) and die Ästhetik (the aesthetics).

Finally, words with suffixes -tum, -chen, -ma, -ment, -um and -lein belong to the neuter gender: das Eigentum (the property), das Mädchen (the girl), das Thema (the theme), das Abonnement (the subscription), das Album (the album) and das Fräulein (the miss/young lady).

I hope to have helped you a little step forward on your way to learn German.

By the way: When I searchred for example words I began with the ending -tum and spontaneously thought of Reichtum (wealth). Wealth (der Reichtum) turned out to be masculine. Perhaps Mark Twain was right, after all... ;)

- - -
Inspiration: EasyDaF.de

- - -
Swedish version

SE: Lär dig tyska bestämda artiklar

der Löffel, die Gabel und das Messer

I sin essä “Det fruktansvärda tyska språket”* (The Awful German Language) skrev Mark Twain om tyskan att “varje substantiv har sitt genus och uppdelningen saknar både vett och metod; så varje ords genus måste läras in enskilt och utantill. Det finns inget annat sätt.”* Jag kan bara instämma. Vill du lära dig korrekt tyska finns det bara en väg: att lära sig den bestämda artikeln der, die eller das samtidigt med varje nytt substantiv.

Låt oss här fokusera på det positiva: det finns ett ganska stort antal ändelser som nästan uteslutande alltid har ett visst genus. För att lära sig vilka dessa är och vilket genus de har kan du ta hjälp av nedanstående nonsensord:

  • Der Iglingorismus 
  • Die Heitungkeiteischafttiontätik 
  • Das Tumchenmamentumlein 

Som du kanske redan förstår påminner de oss om att ändelserna –ig, -ling, -or och –smus antyder att ett ord är maskulint: der Käfig (buren), der Erdling (jordbo), der Äquator (ekvatorn) och der Liberalismus (liberalismen).

Ändelserna –heit, -ung, -keit, -schaft, -tion, -tät och –ik pekar på att ordet är feminint: die Freiheit (friheten), die Bildung (bildningen/bildandet), die Geschwindigkeit (farten), die Eigenschaft (egenskapen), die Kommunikation (kommunikationen), die Universtät (universitetet) och die Ästhetik (estetiken).

Slutligen hör ord med suffixen –tum, -chen, -ma, -ment, -um och –lein till neutrum: das Eigentum (egendom), das Mädchen (flickan), das Thema (temat), das Abonnement (prenumerationen/abonnemanget), das Album (albumet) och das Fräulein (fröken/den unga damen). 

Jag hoppas ha kunnat hjälpa dig ett litet steg på vägen till att lära dig bättre tyska.

Förresten: När jag skulle hitta exempelord började jag med ändelsen –tum och tänkte spontant på Reichtum (rikedom). Rikedomen (der Reichtum) visade sig vara maskulin. Och det var ju det som Mark Twain sade... ;)

- - -
Inspiration: EasyDaF.de

- - -
English version

- - -
*Min översättningar från engelskan

Sunday, 17 January 2016

EN: Learn German through News for Children

http://www.tivi.de/fernsehen/logo/start/

On the one hand, I think that my children talk too little about the latest international news in their Swiss school. On the other, I believe that our whole family can do well from regularly listening to proper High German (Hochdeutsch). Now I can kill two birds with one stone, thanks to ZDF Logo-Kindernachrichten. This series consists of daily 10-minute news summaries, in a language adapted to children. All programs of the last seven days can be found here.

Interestingly, we can expect more material of this kind in the future. As we all know, recently a lot of refugees have arrived in Germany, many of them being children. German authorities see the language as one of the most important tools to integrate the new arrivals. I promise to follow this development and inform you about all new tools, programs and applications which I can find.

By the way: To kill two birds with one stone translates as zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen into German.

- - -
Swedish version

SE: Lär dig tyska med nyheter för barn

http://www.tivi.de/fernsehen/logo/start/

Å den ena sidan tycker jag att mina barn har för lite internationell nutidsorientering in sin schweiziska skola. Å den andra skulle hela familjen må bra av att regelbundet verkligen lyssna på högstyska (Hochdeutsch). Nu kan jag slå två flugor i en smäll tack vare ZDF Logo-Kindernachrichten. Programserien bygger på en daglig 10-minuters nyhetssammanfattning, på ett språk anpassat för barn. De senaste sju dagarnas program hittar du här.

Intressant nog kan vi förvänta oss allt mer material av det här slaget framöver. Under den senaste tiden har det ju kommit många flyktingar till Tyskland, bland dem en hel del barn. Tyska myndigheter ser språket som ett av de viktigaste redskapen för att integrera de nyanlända. Jag lovar att följa utvecklingen och informera dig om de nya verktyg, program och applikationer som jag hittar.

Förresten: Att slå två flugor med en smäll heter "zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen" på tyska.

- - -
English version