Monday, 30 September 2013

DE: Fliessend, gut oder ebenso Anfänger?


In meinem Lebenslauf, habe ich mich bisher als "bald fliessend" oder sogar "fliessend" auf deutsch beschrieben (Seid doch ein bisschen grosszügig, bitte!).

Dieses Wirklichkeitsbild wurde irgendwie verbeult, als ich vor kurzem bei dem Arbeitsvermittlungsdienst RAV war und der dortigen Sachbearbeiter, während unseres Gesprächs in dieser Sprache, mich als ”gut” klassifizierte.

Seiner Massstab nach, hatte ich noch die Möglichkeit mein Schwedisch als Muttersprache zu haben (Das Gegenteil wäre seltsam...), und mein Englisch, Spanisch, Tschechisch und Katalanisch könnten ”sehr gut” bleiben.

Aber mit dem Deutschen als Bezugspunkt im Mittelfeld (dass heisst, nur "gut", nicht "sehr gut") war ich gezwungen, mein Französisch, Russisch und Polnisch auf "Anfängerniveau" zu senken. Ich frage mich, was meine ehemaligen Lehrer in diesen Sprachen dazu sagen würden... Aber klar, die habe ich ja an der Universtät gehabt, und das ist in aller Ehrlichkeit mehr als ein paar Wochen her...

Übrigens, als derselbe Mitarbeiter meine Kontaktdaten nachfragte, bat er mich um meine Handynummer. Entschuldigung, aber hatten wir nicht gesagt, dass es hier in der Schweiz Natelnummer heisst? ;)

- - -
English version 
Svensk version

EN: Taking the Tone Trail towards integration in Switzerland


Weekend hikes in the Alps are – at least according to all guidebooks -, something of a Swiss national pastime. So already before we moved, my wife and I both looker forward to this, not to integrate into society but, primarily, to discover new things and do something active with our children.

Had I planned our first hike, we would have brought the children to the first mountain around and then asked them to not complain, but bite the bullet and continue forward.

My wife has a softer personality and thanks to the web-page Moms : Tots : Zürich she found the Tone Trail (derKlangweg) in Toggenburg (canton Sankt Gallen); a mountain walk lined experimental musical instruments and sound experiences.

Now, in retrospect, I admit that this choice of hike was perfect: For our seven-year-old - who likes the idea of being “Swiss” as long as that means chocolate and not hiking -, beautiful mountain views simply are not enough. He needs distraction to keep on walking.


- - -

Sunday, 29 September 2013

SE: Vi tar klangvägen för att bli goda schweizare


Att vandra i Alperna på helgerna är – enligt alla guideböcker -, något av ett schweizisk nationaltidsfördriv. Så redan innan vi flyttade hit såg både min fru och jag fram emot det, inte för att integrera oss utan, framför allt, för att upptäcka saker och göra något aktivt tillsammans med barnen.

Hade jag ensam planerat vår första tur, skulle vi ha tagit upp barnen till första bästa bergstopp och sedan bett dem att inte klaga, utan bita ihop och fortsätta framåt.

Min fru är lite mjukare av sig och hittade tack vare nätsidan Moms : Tots : Zürich vandringsleden der Klangweg (”Klangvägen”) i Toggenburg (kanton Sankt Gallen); en bergsstig kantad av experimentella musikinstrument och ljudupplevelser.

Så här i efterhand erkänner jag att ruttvalet var perfekt: För vår sjuåring – som gärna vill vara ”schweizare med choklad, men utan promenad” – räcker det inte med vackra bergsvyer. Han behöver distraheras för att orka vandra vidare. 


- - -

EN: From fluent to good, from good to beginner


In my CV I have, until now, classified myself as "soon fluent" or even "fluent" in German (Give me a little slack here, please!).

This picture of reality was somehow dented when I, recently, went to the job center RAV and the administrator, during our conversation in this language, classified me as "good".

All according to his scale, I was still able to have Swedish as my mother tongue (anything else would have been odd…), and be "very good" in English, Spanish, Czech and Catalan.

But with German as a reference point there in midfield (i.e. only "good", not "very good"), I had to move down my French, Russian and Polish to the level of a "beginner". I just wonder what my teachers of those languages would say about that... Well that was, after all, at the university and, in all honestly, more than a few weeks ago...

By the way, when the same administrator wanted my cell phone number, in German he asked for my Handynummer. Excuse me, but were we not supposed to say Natelnummer here in Switzerland? ;)

- - -
Deutsche Version 
Svensk version

Saturday, 28 September 2013

SE: Från flytande till bra, från bra till nybörjare


I mitt CV har jag, hittills, klassat mig själv som ”snart flytande” eller till och med ”flytande” på tyska (Var lite schyssta nu, tack!).

Den verklighetsbilden fick sig en törn när jag nyligen var på arbetsförmedlingen RAV och handläggaren, under vårt samtal på detta språk, klassade mig som ”Bra”.

Allt enligt hans skala hade jag fortfarande möjligheten att ha svenska som modersmål (fattas bara), och vara ”mycket bra” på engelska, spanska, tjeckiska och katalanska.

Men med tyskan som referenspunkt i mittfältet (alltså bara ”bra”, inte ”mycket bra”) fick jag flytta ner franskan, ryskan och polskan till nivån ”nybörjare”. Undrar vad mina lärare i de språken skulle säga om det... Med det var, trots allt, på universitetet och det var ju, i ärlighetens namn, mer än några veckor sedan...

Förresten, när samme handläggare ville ha mitt mobiltelefonnummer frågade han efter mitt Handynummer. Ursäkta, men skulle vi inte säga Natelnummer här i Schweiz? ;)

- - -
English version
Deutsche Version

DE: Kein Wunder, dass so viele Spanier sich Arbeit in der Schweiz suchen


Nun habe ich mich bei dem Regionalen Arbeitsvermittlungsdienst, RAV, hier in Zürich angemeldet (Ja! Nach fast zwei Monate hier, habe ich noch keine Arbeit gefunden. Okay?)

Die Wartezeit vom Augenblick, als ich - ein unangekündigter Besucher -, eingetreten bin, bis man mich empfangen hat, hat weniger als fünf Minuten gedauert... Völlig normal - in der Schweiz müssen wir fast nie in Schlange stehen!

Aber, dass das Büro so menschenleer war... Als ich da eingekommen bin, wurden zwei der vielen Computern, die für Arbeitssuchende angeboten werden, benützt. Als ich wieder rausgegangen bin, wurde keiner verwendet.

In Vilanova i la Geltrú - ausserhalb Barcelona, ​​wo wir vorher wohnten -, lag bis vor kurzem das Arbeitsamt in der Stadtkern, und ich kann mich erinnern, wie die Schlange oft weit auf den platz plaça de la Vila hinaus reichte. Heute ist dieses Amt an den Stadtrand umgezogen, was bedeutet, dass zumindest die Touristen diesen Teil der Wirklichkeit nich sehen müssen.

Es ist kein Wunder, dass so viele Spanier auf der Suche nach Arbeit in die Schweiz kommen!

- - -

EN: No Wonder Spaniards are Seeking Jobs in Switzerland


Now I have registered at the employment office, RAV, here in Zürich (Yes! After almost two months here, I still have not found a job. OK?)

The waiting time from when I arrived as a drop-in visitor until I was received was less than five minutes... Perfectly normal - in Switzerland you almost never have to queue!

But that the office was so empty of people... When I arrived, two of the many computers being offered for job seekers were being used. When I left, none of them were.

In Vilanova i la Geltrú, outside Barcelona, ​​where we used to live before, until quite recently the unemployment office used to be located in the town centre and I remember how the queue often continued out into the square, plaça de la Vila. Nowadays, this office has moved to the outskirts, which at least means that tourists do not have to see this part of reality.

No wonder so many Spaniards are looking for a job in Switzerland!

- - - 
Deutsche Version
Svensk version

SE: Inte underligt att spanjorer söker jobb i Schweiz


Nu har jag gått och anmält mig på arbetsförmedlingen, RAV, här i Zürich (Ja! Efter snart två månader här har jag fortfarande inte hittat något arbete. Okej?)

Väntetiden från det att jag kom in som oanmält besök tills det jag blev mottagen var under fem minuter...  Helt normalt - i Schweiz behöver man nästan aldrig köa!

Men att kontoret var så tomt på folk... När jag kom användes två av de många datorerna som erbjöds för arbetssökande. När jag gick var alla lediga.

I Vilanova i la Geltrú, utanför Barcelona, där vi bodde förut, låg tills helt nyligen arbetslöshetsförmedlingen mitt i stadskärnan och jag minns hur kön kunde ringla ut på torget, plaça de la Vila. Sedan flyttades kontoret till stadens utkanter och då slapp ju åtminstone turisterna se denna del av verkligheten.

Inte underligt att så många spanjorer söker jobb i Schweiz!

- - -
English version
Deutsche Version

Wednesday, 25 September 2013

SE: Att vara flytande är att vara lugn


Under helgen gjorde en kort resa till vårt gamla hem i Vilanova i la Geltrú utanför Barcelona och fick därmed en konkret påminnelse om skillnaden mellan, å ena sidan, min tyska och, å den andra, min spanska och katalanska.

Från det att jag landade till dess att jag åter flög tillbaka till Schweiz njöt jag av säkerheten och lugnet som kommer när man är säker på att smidigt kunna ta sig ur alla upptänkliga språkliga situationer. På katalanska och spanska vet jag kan ge det, mer eller mindre, förväntade svaret på småfrågor eller ett oväntat tilltal. Jag vet att jag spontant kan kommentera också den mest osannolika händelse. Och inte minst vet jag att mitt ordförråd och mina gramatiska kunskaper räcker för att "rädda mig" även om jag, som icke infödd talare, då och då råkar krångla till ett resonenmang eller använder ett felaktigt uttryck.

Dit känner jag tyvärr inte att jag har kommit med min tyska ännu. Ger folk mig tid och vill att jag ska förstå dem så räcker min nuvarande nivå för de flesta möjliga scenarion. Men verkligheten är ju inte riktigt så idyllisk. Vi har väl alla upplevt samtal där den man pratar med genom hela sitt kroppsspråk signalerar irritation över att vi som utlänningar inte felfritt behärskar det lokala språket. Hur många av oss skulle då hävda att vi är flytande på det? Inte jag i alla fall.

I Spanien och Katalonien har jag för länge sedan förlorat respekten för den tröskeln. Jag har passerat den så många gånger att jag numera alltid kan förbli lugn. Frågar ni mig så är att kunna behålla lugnet och att vara flytande samma sak.

- - -
Deutsche Version

DE: Fliessend sein heisst ruhig sein


Das letzte Wochenende habe ich eine eine kurze Reise zu unserem alten Zuhause in Vilanova i la Geltrú, ausserhalb Barcelona, gemacht und dadurch habe ich eine konkrete Erinnerung bekommen an den Unterschied zwischen, einerseits, meinem Deutschen und, andererseits, meinem Spanischen und Katalanischen.

Von dem Moment ab, als ich gelandet bin, bis ich wieder in die Schweiz geflogen bin, geniess ich die Sicherheit und die Ruhe, die kommen, wenn man sich bewusst ist, sich raus aus allerleien Sprachsituationen reibungslos bringen zu können. Ich weiss, dass ich auf katalanisch und spanisch die, mehr oder weniger, erwartete Antwort auf kürze Fragen oder eine unerwartete Anrede geben kann. Ich weiss, dass ich spontan ebenso die unwahrscheinlichsten Ereignisse kommentieren kann. Und nicht zuletzt weiss ich, dass mein Wortschatz und meine grammatischen Fähigkeiten ausreichen um "mich zu retten", obwohl ich als Nicht-Muttersprachler immer wieder eine Argumentation erschwere oder einen falschen Ausdruck verwende. 

Dieses Gefühl habe ich leider noch nicht mit meinem Deutschen erreicht. Wenn Leute mir Zeit geben und wollen, dass ich Sie verstehe, dann genügt mein derzeitiges Sprachniveau für die meisten Szenarien. Aber die Realität ist nicht ganz so idyllisch. Wir haben wohl alle Diskussionen erlebt, wo der Gesprächspartner durch ihre Körpersprache eine deutliche Gereiztheit darüber ausstrahlt, dass wir als Ausländer die Landessprache nicht einwandfrei beherrschen. Wie viele von uns würden dann behaupten, dass wir sie fliessend sprechen? Ich jedenfalls nicht.

In Spanien und Katalonien habe ich schon lange keine Angst vor dieser Schwelle. Ich habe sie so viele Male überwindet, dass ich jetzt immer die Ruhe behalten kann. Wenn Sie mich fragen, würde ich sagen, dass ruhig bleiben zu können heisst fliessend sein.

- - -
Svensk version

Friday, 20 September 2013

SE: När franskan plötsligt känns närmare än tyskan


För oss vuxna som studerar språk anser jag att media utgör oersättliga verktyg i inlärningsprocessen. Själv vill jag inte slösa tid på texter som satts ihop enkom av pedagogiska skäl utan vill hellre arbeta med aktuellt material, även om svårighetsgraden är högre.

Detta skulle inte bli något problem vid flytten till Schweiz, tänkte jag mig innan vi kom hit. Så bra som jag är på tyska!

Men det var en falsk förvissning. Fortfarande efter en månad här har jag tyvärr långt bättre hörförståelse om jag hör schweizisk radio på franska – ett språk som jag inte anser mig flytande på – än när jag lyssnar på motsvarande program på tyska, men med zürichdialekt.

 Många kanske inte skulle bry sig, men jag tycker faktiskt att det är jättejobbigt.

- - -
Deutsche Version

DE: Wenn Französisch plötzlich viel näher als Deutsch scheint


Für uns Erwachsene, die Sprachen zu studieren, meine ich, dass die Medien ein unersetzliches Werkzeug für den Lernprozess sind. Persönlich will ich nicht Zeit verschwenden an Texten, die allein aus pädagogischen Gründen geschrieben worden, sondern lieber mit aktuellem Material arbeiten, obwohl der Schwierigkeitsgrad höher ist.

”Damit wird bei dem Umzug in die Schweiz keine Probleme geben”, dachte ich, bevor wir hierher kamen. ”Ich verstehe ja schon Deutsch!”

Aber das war eine falsche Gewissheit. Noch nach einem Monat hier, habe ich viel besseres Hörverständnis, wenn ich Schweizer Radiosendungen auf französisch höre - eine Sprache, worüber ich nie sagen würde, dass ich sie fliessend spreche - als wenn ich mir entsprechende Programme auf deutsch, aber mit Zürichdialekt, anhöre.

Vielen Menschen würde dies vielleicht egal sein, aber mir nicht.

- - -

Wednesday, 18 September 2013

SE: Kan man lära sig högtyska i Schweiz?


Det är klart att man kan lära sig högtyska i Schweiz, men det är inte alls lika enkelt som man tror. Eller åtminstone inte, om man som jag föredrar att öva språkfärdigheter genom att lyssna på radio och tala med folk på gatan.

Under dagliga småpromenader, till och från barnens skolor och liknande, så passar jag på att lyssna hur folk här pratar. Resultatet är entydigt: Framför allt hör jag schweizertyska, förvånande tätt följd av engelska. Därefter är det ett större avstånd till salig blandning av andra språk där ryska möjligtvis är mer vanligt förekommande än franska. Högtyska hör jag i princip aldrig.

Enligt min ursprungliga plan skulle jag inte börja med schweizertyska förrän nästa år, men det får jag ändra på. Så länge kan jag ju inte vänta med att börja komma in i samhället här.

- - -
Deutsche Version

DE: Kann man in der Schweiz Hochdeutsch lernen?


Selbstverständlich kann man in der Schweiz Hochdeutsch lernen, aber es ist nicht so einfach wie ich früher gedacht habe. Zumindest nicht, wenn man so wie ich, bevorzugt durch das Radiohören und durch Kleingespräche mit Menschen in der Strasse seine Sprachkenntnisse zu üben.

Während täglicher kurzer Spaziergänge, zum Beispiel zur und von den Schulen unser Kinder, nehme ich die Gelegenheit anzuhören, wie die Leute hier sprechen. Das Ergebnis ist eindeutig: Vor allem höre ich Schweizerdeutsch, überraschend dicht gefolgt von Englisch. Danach gibt es einen grösseren Abstand bis zu einer Mischung von anderen Sprachen, wo Russisch möglicherweise häufiger als Französisch ist. Hochdeutsch höre ich fast nie.

Meinem ursprünglichen Plan nach, würde ich mit Schweizerdeutsch erst im nächsten Jahr anfangen, aber den muss ich jetzt ändern. So lange kann ich ja nicht warten, bevor ich mich in die Gesellschaft hier zu integrieren beginne.

- - -
Svensk version

SE: Min resa mellan hög- och schweizertyska har börjat


Ja!, redan innan vi flyttade till Zürich visste jag att schweizare pratar schweizertyska och, nej!, jag har absolut ingenting emot det. Jag gillar dialekter och har redan bestämt mig för att lära mig den... ...om än lite längre fram.

Men just nu vill jag så snabbt som möjligt förbättra min tyska och minst lika snabbt få veta mer mig mer om mitt nya hem och då känns dialekten bara som en stor barriär. Och just det gör mig liksom lite frustrerad.

Det blir nog om resan bort från den känslan och in i den schweiziska kulturen som den här bloggen kommer att handla.

Vi har bott här i mer än en månad! Kanske är jag redan på väg.

- - -

DE: Meine Reise zwischen Hochdeutsch und Schwyzerdütsch hat schon angefangen


Ja!, Noch bevor wir nach Zürich umzogen, wusste ich, dass man hier Schwyzerdütsch spricht und, nein!, ich habe absolut nichts dagegen. Ich mag Dialekte und habe mich bereits ihn zu lernen entschieden... ...obwohl ein bisschen später.

Aber jetzt will ich so schnell wie möglich mein Deutsch verbessern und ebenso schnell über mein neues Zuhause mehr erfahren und dann kommt mir der Zürcher Dialekt nur wie eine grosse Hürde vor. Und genau dies frustriert mich ein wenig.

Wahrscheinlich wird es von dieser Reise - weg von diesem Gefühl und in die schweizerische Kultur hinein -, wovon dieser Blog handeln wird.

Wir wohnen hier seit mehr als einem Monat! Vielleicht bin ich schon auf dem Weg.

- - -